Ongerepte-Natuur.nl

menu

Toekomstvisie

Een toekomst voor wilde natuur - ook in Nederland

Deze website laat zien dat de wilde natuur van Nederland in potentie niet onder doet voor die van Afrika met aansprekende diersoorten als zeearend, edelhert, wolf, bruine beer en dwergvinvis. De website laat bovendien zien dat die wilde natuur vaak ongekend snel terugkeert als ze maar de ruimte krijgt. Stefan Pasma, de maker van deze site zegt hierover: "Rond 2030 zou zeker 10 % en misschien zelfs wel 20 % van Nederland weer uit nagenoeg wilde en zelfredzame natuurgebieden kunnen bestaan. Bedenk hierbij dat ongeveer 15 % van ons verstedelijkte land bebouwd is met huizen en wegen maar dat tegelijkertijd nog bijna 70 % van de grond in gebruik is bij de landbouw. Kan daar echt niet een stukje van af voor de wilde natuur?"

Vlieland

Hoeveel wildernis is er in Nederland?

Ongeveer 1 % van het oppervlak van Nederland (dus exclusief wateren) bestaat uit nagenoeg zelfredzame, grootschalige dynamische natuur. Het gaat dan om gebieden als bijvoorbeeld de Boschplaat op Terschelling, Rottumeroog, de Oostvaardersplassen, Gelderse Poort, Tiengemeten en delen van de Veluwezoom. Daarnaast zijn er natuurgebieden zoals hoogveen, duinen en kwelders, en droge en vochtige bossen met een vrij natuurlijk karakter waar wel nog enig, zij het beperkt beheer plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn het Fochteloërveen, verschillende duingebieden op de waddeneilanden, en bossen als Bekendelle, Mantingerbos, Harderbos en Savelsbos.

In tegenstelling tot Duitsland heeft Nederland helaas nog geen rijksbeleid gericht op behoud en ontwikkeling van wildernis. Kijk hier voor meer informatie over gebieden met wildernisnatuur in Nederland.

Gelderse Poort

Robuuste natuursnelwegen: vrij baan voor de natuur

Foto © Harm Botman / Bewerking: © Ulco Glimmerveen, ulco-art.nl

Een robuuste verbindingszone is een soort groene natuursnelweg, van ongeveer één kilometer breed, met ruigte en spontaan gegroeid bos en soms ook met moeras en water. Juist in een dichtbevolkt land als het onze, zijn robuuste natuursnelwegen een must. Om de veiligheid van wilde dieren te waarborgen maar óók om overlast van de dieren te voorkomen. Het is van groot belang dat de grotere natuurgebieden zoals de Veluwe en de Gelderse Poort, met elkaar worden verbonden door een net van robuuste natuurverbindingen (natuursnelwegen) en ecoducten. Alleen dan kunnen ook grote dieren als edelhert, konik en wild zwijn veilig -en zonder enige belemmering- van het ene naar het andere natuurgebied trekken op zoek naar voedsel of soortgenoten. Het is belangrijk om robuuste verbindingen straks ook open te stellen voor alle dieren die in Nederland zelfstandig in het wild kunnen leven. Dat betekent dus niet alleen die verbindingszones openstellen voor wild zwijn en edelhert maar dus ook voor moeflon, wisent, Schotse Hooglander, Galloway, Tauros, konik, Exmoorpony, enzovoort. Het is onvermijdelijk dat met het koppelen van grote natuurgebieden, ook de verschillende zelfredzame runderrassen en paardenrassen elkaar straks zullen tegenkomen en onderling gaan kruisen. De natuurlijke selectie zal uiteindelijk zelf haar werk gaan doen. Lees meer over het ruim openstellen van robuuste verbindingen in deze twee discussies (1) en (2) in de Natuurmonumenten-groep op LinkedIn (2013, pdf's). 

Landbouwgrond teruggeven aan de natuur

Een natuursnelweg tussen twee natuurgebieden kan vrij eenvoudig gecreëerd worden door binnen de geplande groene corridor, landbouwgrond terug te geven aan de natuur. Onder invloed van water, grote grazers, wind en tijd kan daar in een tijdsbestek van nog geen tien jaar, een robuuste en gevarieerde natuur tot ontwikkeling komen. Prettige bijkomstigheid: door de natuur zoveel mogelijk zelf het werk te laten doen kan bij de inrichting van natuurcorridors veel geld bespaard worden. Een goed voorbeeld van het succesvol teruggeven van grond aan de natuur is de Gelderse Poort bij Nijmegen; zo'n twintig jaar geleden terug gegeven aan de natuur en wellicht nu al het wildste natuurgebied van Nederland.

Plan voor twaalf natuursnelwegen

De plannen voor twaalf robuuste natuurverbindingszones zijn nog niet uitgevoerd maar voor de realisatie van dit 'natuursnelwegen-net', met een oppervlakte van 27.000 hectare, is ongeveer 1 % van de huidige landbouwgrond nodig (zie ook persbericht natuursnelwegen). 

Het nog niet gerealiseerde natuursnelwegen-net (rode lijnen op de linker kaart), bestaande uit robuuste verbindingen, met stroken natuur van ongeveer één kilometer breed. Vergelijk dat eens met de rechter kaart van het autosnelwegennet dat een totale lengte heeft van bijna 2.400 kilometer

Robuust

Schets van deeltraject van het mogelijke tracé (oranje) van een natuursnelweg, ten zuiden van Doesburg. Het gaat om de natuursnelweg die de Veluwe met Duitsland verbindt. Landbouwpercelen gaan terug naar de natuur maar woningen en erven blijven. Bestaande natuur (groen) wordt onderdeel van het tracé. Bestaande en nog te bouwen ecoducten worden benut om drukkere wegen en spoorlijnen te overbruggen.

Om het getal van 27.000 hectare wat tastbaarder te maken: het gaat om een strook landbouwgrond van circa één kilometer breed, van Groningen tot aan Maastricht, die moet worden teruggegeven aan de natuur. Het klinkt imposant, een robuust natuursnelwegen-net met een totale lengte van bijna 300 kilometer. Het gaat echter om nog geen 1% van alle landbouwgrond in Nederland

Een Yellowstone National Park in Nederland?

Nederland heeft een zeer vruchtbare rivierdelta en dat biedt ook enorme potentie voor nieuwe, wilde natuur. Indien natuurgebieden robuuster en beter met elkaar verbonden worden, is er ook in het relatief dichtbevolkte Nederland ruimte voor natuur die zich al op korte termijn kan meten met de wilde natuur van de Serengeti of Yellowstone. Bekijk onderstaande trailer eens of lees het interview met Stefan Pasma, de maker van deze site, in Trouw: 'Negen parken, robuust en wild'. Het interview is een pleidooi om van de huidige 20 kleine nationale parken tot 9 extra grote, XL nationale parken te komen. Ongetwijfeld zal dergelijke nieuwe, robuuste natuur ook veel bezoekers gaan trekken uit binnen- en buitenland.

Een prikkelende vraag

Tot slot werpt Stefan Pasma nog een prikkelende vraag op: "Nederlanders vinden het wereldwijd beschermen van tijgers, walvissen en oerwouden erg belangrijk maar wat zijn we bereid te doen voor de wilde natuur van ons eigen land?"

Stamvoet van een woudreus. Veluwe

naar top pagina