Ongerepte-Natuur.nl

menu

Verkiezingen 2017 - welke partij zet het meest in op herstel van de Nederlandse natuur?

Hieronder een overzicht met de belangrijkste citaten uit de programma's voor de verkiezingen over wat de partijen willen gaan doen voor de Nederlandse natuur.

 

Laatste update: 20 januari 2017

50PLUS (concept programma)

 • Bestaande natuurgebieden worden zo veel mogelijk opengesteld voor publiek en beschermd.
 • Compensatie groei steden door ontwikkeling groot nieuw natuurgebied in Nederland, op en rond het IJsselmeer. 
 • Natuur moet je kunnen beleven en dient daarom gemakkelijk toegankelijk te zijn.

CDA (concept programma)

 • Een minister voor landbouw, natuur en voedsel.

ChristenUnie (definitief programma)

 • Extra middelen voor natuur en schoon water. We investeren extra in natuur en waterkwaliteit, voor de toekomst van de schepping en onze kinderen. 
 • Vóór het Nationaal Natuur Netwerk. Het doel van een kwalitatief goed functionerend Nationaal Natuur Netwerk blijft recht overeind. Ecologische verbindingszones blijven nodig om natuurgebieden met elkaar te verbinden.. 
 • Beter Natura 2000-beleid. Het Natura 2000-beleid wordt herijkt. Het beleid moet niet alleen zijn gericht op instandhouding van het bestaande, maar kunnen inspelen op het dynamische karakter van de natuur en ruimte geven aan (natuur) ontwikkeling, zodat het bestaande ook versterkt kan worden. De Europese Vogelen Habitatrichtlijn (Natura 2000 valt hieronder) wordt niet aangepast, maar de uitvoering van de doelstelling wordt voortvarend ter hand genomen. In uiterste situatie moet herbegrenzing van Natura 2000 - na afweging van alle belangen - mogelijk zijn. 
 • Het Waddengebied is Unesco Werelderfgoed en parel van de Nederlandse natuurgebieden 
 • Bescherm nationale landschappen en parken. Kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen, aardkundige monumenten en natuurschoonwaarden zoals stilte en duisternis krijgen een wettelijke bescherming. Dat geldt ook voor nieuwe nationale parken zoals ‘Hollandse duinen’. De ChristenUnie wil geen wildgroei van bouwinitiatieven, maar de schoonheid van onze kustlijn behouden. 
 • Toegankelijke natuur. Het is goed als de natuur toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die in stedelijk gebied worden. Een fijnmazig netwerk van fietsen wandelpaden is daarom belangrijk 
 • Natuur- en milieueducatie voor kinderen is belangrijk. Scholen hebben vrijheid om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven.

D66 (definitief programma)

 • Natuur en ruimte beschermen en herstellen. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. D66 gaat uit van de intrinsieke waarde van soorten. Natuur heeft voor de mens bovendien een toegevoegde waarde omdat zij veel ecosysteemdiensten biedt en wij van haar kunnen genieten. Daarom wil D66 dat het nieuwe kabinet ambitieuze doelen stelt voor biodiversiteitsherstel, met als inzet een verdubbeling (30%), en investeert in natuur om de trend te keren en ervoor te zorgen dat onze rijkdom aan soorten planten en dieren weer toeneemt. Juist door te investeren wordt natuur weerbaar, kunnen we er van genieten en is het ook makkelijker om bezoekers en ondernemers de ruimte te geven. Herstel van biodiversiteit vraagt om het beschermen van de meest bijzondere natuur in beschermde gebieden op land en zee. Maar zeker ook om maatregelen die soorten en diversiteit beschermen in landbouwgebieden en bewoonde omgeving. Dit wil D66 realiseren door meer geld vrij te maken voor dit doel, waarmee we bijvoorbeeld mensen die geld investeren in grond en beheer van natuur- en landschapsschoon fiscaal belonen. Twee derde van ons landoppervlak heeft een agrarische bestemming en is zeer arm aan soorten. D66 wil ook de diversiteit van dit cultuurlandschap herstellen. In Europa hebben we afgesproken, dat ieder land de meest bijzondere natuur goed beschermt. Nederland moet meer zijn best doen om de Vogelrichtlijn en Habitat richtlijn uit te voeren. Binnen Nederland blijft het Nationaal Natuur Netwerk met de Natura2000 gebieden voor ons de basis. Deze samenhangende natuur willen we afmaken, verbinden en beschermen. Dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid, maakt niet dat het Rijk op zijn handen kan blijven zitten. D66 investeert in het versterken van Nationale Parken als parels van onze natuur, inclusief de Markerwadden. Kwetsbare gebieden worden vrijgemaakt of -gehouden van beschadigende activiteiten, zoals schelpenvisserij of gasboringen. De Waddenzee, zeearmen en kwetsbare duinen krijgen daarbij bijzondere aandacht. Voor aantasting van de natuur of de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, moeten maatschappelijke kosten en baten worden afgewogen. Daarom wil D66 een ecologische toets als uitbreiding van de MKBA. We sluiten hiermee aan bij het 'zero net loss'-principe dat wij in heel Europa willen hanteren, waarmee aantasting van natuur altijd wordt gecompenseerd. Het beschermen van het Waddengebied vraagt eenduidig en beter natuurbeheer. Rust, ruimte, natuur en vrije toegankelijkheid van het strand worden als waardevolle kenmerken van de Nederlandse kustzone (strand, duinen en het nabije achterland) beter beschermd en versterkt. D66 wil geen versoepeling van bebouwingsvoorschriften in het kustfirmament (strand, dijk en duin). Dit betekent concreet dat er geen uitbreiding komt van het aantal bestaande slaaphuisjes op het strand. Voor bescherming en versterking van de Nederlandse kustzone wordt op nationaal niveau een integrale kustvisie ontwikkeld en wordt bestaande regelgeving zo nodig aangescherpt en daarna ook gehandhaafd. In afwachting van die kustvisie wil D66 dat er geen nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor het bouwen van recreatiewoningen en appartementen aan de kust. Naast de natuur in Nederland en het overige Koninkrijk investeren wij ook in natuurbescherming en -herstel in kwetsbare delen van de wereld.

DENK

 • Bescherming van de diversiteit van het dierlijk en plantaardig leven. DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom:
 • Vóór het op termijn inrichten van 20% van ons Noordzeegebied als zeereservaat
 • Vóór meer beschermde natuurgebieden in Nederland

GroenLinks (definitief programma)

 • We investeren in het aaneensluiten van het netwerk van alle natuurgebieden, het Natuurnetwerk Nederland. Er komen twee grote natuurgebieden in Nederland bij: de Markerwadden en het Oostvaarderswold in Flevoland. Daarnaast worden nieuwe nationale landschappen aangewezen. We beschermen ons land tegen overstromingen en wateroverlast met uiterwaarden, overloopgebieden en kwelders. De toegankelijkheid van natuurgebieden voor wandelaars, fietsers en ruiters wordt gewaarborgd. Rond steden ontwikkelen we meer groene recreatiegebieden. Waarden als stilte, nachtelijke duisternis en de weidsheid van het landschap worden beschermd. Om waardevolle, open gebieden te behouden moet bebouwing in die gebieden duurder worden. Daarom wordt een openruimteheffing ingevoerd. We kiezen voor compacte steden met veel groen. De bezuinigingen op natuur van 2011 worden ongedaan gemaakt, waarbij Staatsbosbeheer weer wordt genationaliseerd. Natuur verhuist van het ministerie Economische Zaken naar een milieuministerie. De kustlijn inclusief duinen en aangrenzend natuurgebied houden we puur; bebouwing wordt uitgesloten.
 • In natuurgebieden zoals de Noordzee, de Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta is geen plaats voor schadelijke economische activiteiten als gasboring, zandsuppletie of landaanwinning. De Westerschelde wordt niet verder verdiept. 30% van de Noordzee wordt zeereservaat, gesloten voor visserij en andere schadelijke activiteiten. Om de Waddenzee beter te beschermen, komt er één beheerder voor de Waddenzee.

Partij voor de Dieren (definitief programma)

 • De natuur die we nog over hebben in Nederland, moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden krijgen planten- en diersoorten betere kansen.
 • Natuurbeleid wordt weer de eerste taak en verantwoordelijkheid van het Rijk in plaats van die van provincies.
 • De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, wordt in zijn geheel gerealiseerd tijdens de volgende kabinetsperiode.
 • Robuuste verbindingszones tussen natuurgebieden worden op korte termijn aangelegd.
 • De dieren in de Oostvaardersplassen krijgen meer natuurlijke beschutting en toegang tot een groter natuurgebied. Het Oostvaarderswold wordt zo snel mogelijk aangelegd om de Oostvaardersplassen met de Veluwe te verbinden, zodat dieren van gebied naar gebied kunnen trekken volgens hun natuurlijke behoefte.
 • Natuurgebieden die het punt van onomkeerbare aantasting naderen, worden met voorrang hersteld.
 • Activiteiten en projecten die ten koste gaan van bestaande natuur, mogen alleen doorgaan als ze aantoonbaar en essentieel bijdragen aan duurzaamheid op lange termijn. Opgeofferde natuur wordt vooraf in de directe omgeving gecompenseerd.
 • Provincies krijgen een resultaatsverplichting voor natuurherstel met concrete termijnen en doelstellingen.
 • De natuur wordt vrij van prikkeldraad.
 • Bouwen in het groen mag niet goedkoper zijn dan bouwen in versteend gebied. Als er al gebouwd wordt in het groen, komt er op kosten van de projectontwikkelaar natuur voor terug die in omvang driemaal zo groot is en van betere ecologische kwaliteit dan het gebied dat verloren gaat.
 • Een natuurnetwerk in de Noordzee en de Waddenzee.
 • De Noordzee is ons grootste natuurgebied, met van oorsprong een grote soortenrijkdom. Helaas verkeert het gebied in kritieke toestand. Door intensieve visserij zijn grote vissen als haaien en roggen er zeldzaam. De Waddenzee moet de bescherming krijgen die dit UNESCO-werelderfgoed verdient.
 • Verstorende economische activiteiten zoals gaswinning en visserij horen in deze zeeën niet thuis.
 • Voor herstel en behoud van mariene ecosystemen wordt met spoed het ‘nee, tenzij’-principe toegepast. Er wordt niet meer gevist totdat onafhankelijke biologen kunnen aantonen dat vangst verantwoord is vanuit oogpunt van biodiversiteit en vispopulaties.
 • Er komen meer beschermde zeereservaten. Hier is geen plaats voor visserij of andere schadelijke activiteiten. Gebieden als het Friese Front en de centrale oestergronden krijgen volledige bescherming.
 • In de wet Natuurbescherming wordt de bescherming van verschillende kwetsbare trekvissen en zeezoogdieren hersteld.
 • Ecologisch waardevolle scheepswrakken worden beschermd.
 • De mogelijkheid voor vissen om te migreren wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtinstallaties.

Piratenpartij (definitief programma)

 • De Piratenpartij wil het groen in Nederland behouden en uitbreiden. Gebieden die onderdeel zijn van de ecologische hoofd-infrastructuur blijven dat. In de bebouwde kom zien wij veel potentie in het vergroenen van daken en muren. We willen (grote) steden regenbestendiger maken. We steunen kleinschalige lokale initiatieven om groen en biodiversiteit te versterken.

PvdA (concept programma)

 • Er staan grote projecten op stapel voor de verhouding tussen land en water, zoals in de delta, de kust, de rivieren, het IJsselmeer, het Markermeer en de Afsluitdijk, maar ook in het landelijk gebied zoals Dwingelerveld. Wij willen deze programma’s, waaronder het Deltaprogramma, op een integrale manier uitvoeren. Dat betekent dat de opgave voor waterveiligheid wordt verbonden met natuurontwikkeling, recreatie en landschapsbeheer, zodat er met één investering meerdere doelen worden bereikt. 
 • We willen initiatieven uit een gemeenschap, zoals Holwerd aan Zee, vaker steunen door in een vroeg stadium de lokale gemeenschap te betrekken bij de planvorming en uit te dagen mee te denken.
 • Wij willen het Deltaprogramma versnellen waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor de export van de opgedane kennis.
 • Wij willen investeren in de ecologische structuur. In het natuurpact hebben we afgesproken hoe we natuurgebieden met elkaar verbinden en verder uitbreiden; die afspraken zijn voor ons leidend. De water- en milieucondities moeten van dien aard zijn dat de eenmaal aangelegde natuur ook daadwerkelijk in stand blijft. 
 • We leggen de komende jaren extra natuurgebieden aan; waaronder het Oostvaarderswold. Natuurontwikkeling wordt automatisch gekoppeld aan infrastructurele projecten. 
 • Boeren krijgen een belangrijke rol in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

PVV (concept programma)

Geen concrete doelen

SGP (concept programma)

 • Natuur is overal, als je je ogen de kost geeft zelfs midden in de stad. De diversiteit van natuur en landschap is groot. Deze rijke (bio)diversiteit is door God in de schepping gelegd. Het maakt de natuur weerbaar, en is prachtig om te zien en bestuderen. Het beschermen hiervan is niet minder; dan een opdracht, waaraan wij serieus invulling moeten geven. Het zijn de provincies die een hoofdrol spelen in de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. Den Haag moet de provincies in staat stellen om het beheer van de natuur op maat handen en voeten te geven.
 • Euro's voor de natuur kun je maar één keer uitgeven. Laat dat zijn voor goed beheer van bestaande natuurgebieden, minder voor nieuwe.
 • Als het even kan, moet beheer overgelaten worden aan boeren en andere grondeigenaren. Dat voorkomt dure opkoopprogramma's. Uiteraard moeten de contracten voor agrarisch en particulier natuurbeheer aantrekkelijk zijn.
 • Net als bij de monumentenzorg, zou het goed zijn als het beheer van de natuur mede wordt gefinancierd door private partijen. Bijvoorbeeld door een fonds voor laagrentende en langlopende leningen.
 • Goede landbouwgrond zet je niet onder water. Geen ontpoldering dus door nepnatuur aan te leggen, maar doe aan natuurherstel via buitendijkse maatregelen.
 • Als het gaat om soortenbescherming verdienen gemeenten met een goed natuurplan ruimte. Burgers en bedrijven moeten hier snel, en zonder veel discussie achter de tekentafel, kunnen bouwen.

SP (concept programma)

 • Het verbod op bouwen in de duinen blijft gehandhaafd. Ook de Zuid-Hollandse en Zeeuwse riviermonding wordt met zorg beheerd, waarbij de natuurwaarden niet ondergeschikt worden gemaakt aan economisch gewin. 
 • We investeren in het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur). Ook investeren we extra in de grote wateren. Op zee komt een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden. Beschermde Natuurmonumenten worden in ere hersteld. We willen ook meer boswachters aanstellen.

VNL

 • We beschermen onze natuurgebieden en nationale parken.

VVD (definitief programma)

 • Hoewel er steeds meer gebieden in Nederland zijn bebouwd, toont de natuur in de afgelopen 25 jaar herstel. Nederland heeft een grote rijkdom aan plant- en diersoorten en de biodiversiteit neemt toe. Met gebieden zoals de Noordzee, de Hoge Veluwe, de Waddenzee en de Zeeuwse delta hebben we unieke natuur van wereldbelang. Met de aanleg van de Marker Wadden wordt die met innovatie gecreëerd. We vinden natuur belangrijk, maar de regels voor natuurbescherming ervaren we soms als star of irrationeel. Mensen maken zich zorgen of de mens door verdere bevolkingsgroei niet te veel ruimte gaat claimen. Er moet altijd worden gezocht naar evenwicht tussen natuur aan de ene kant en ruimte voor bebouwing, verkeer en landbouw aan de andere kant. Alleen bij een goede balans wordt de bevolkingsgroei op een realistische manier opgevangen en behouden en versterken we tegelijkertijd de natuur.
 • Een andere kijk op natuurbescherming, met realistische doelstellingen, levert meer draagvlak voor natuur op. De bescherming is nu onoverzichtelijk. Zo zijn er nationale landschappen, nationale parken, Natura 2000-gebieden, natuurnetwerken, stiltegebieden en natuurlijke habitats. Er moet dus een eenduidige aanduiding en indeling komen van gebieden, waarbij meteen helder is wie voor een gebied verantwoordelijk is. Nu alle natuurdoelen van Natura 2000-gebieden zijn uitgekamd, willen we dat ook de wetgeving wordt opgeschoond.
 • Wij vinden het noodzakelijk dat de kosten van beheer en onderhoud van onze natuur meer transparant worden. Organisaties die natuurgebieden beheren, kunnen dan beter worden gecontroleerd op de effectiviteit van de uitgaven. Niet het geld moet centraal staan, maar de resultaten die daarmee worden behaald. Zo krijgen we ook meer inzicht in de beste beheermethode. Soms is dat door samen te werken met boeren en afspraken te maken over begrazing en maaibeheer. 
 • We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij het natuurbeheer om samen de kansen te pakken. We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij het natuurbeheer om samen de kansen te pakken, ook voor de ontwikkeling van nieuwe bos- en natuurgebieden. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld als pachter, aandeelhouder, donateur of vrijwilliger. Er liggen kansen om snoeiafval niet als dure kostenpost te beschouwen, maar te gebruiken als grondstof voor een biomassaenergiecentrale. Hiervan profiteren zowel het energiebedrijf als de beheerorganisatie: een voorbeeld van nieuwe verdienmodellen. En we kunnen bijvoorbeeld ook tijdelijke natuur aanleggen op braakliggende bedrijfsterreinen.
 • Er zijn steeds meer mensen die willen recreëren en genieten van rust en ruimte. Maar niet iedereen wil dat midden in een beschermd natuurgebied. Vaak zijn er ook andere mooie landschappen, parken en recreatieroutes in de buurt. Bij het aanleggen van recreatiemogelijkheden willen wij ook dat door overheid, organisaties en ondernemers gezamenlijk naar mogelijkheden in de omgeving wordt gekeken. Fiets- en wandelpaden, kano-verbindingen en parkeerplaatsen kunnen zo worden aangelegd dat dieren en planten geen overbodige hinder van mensen ondervinden en mensen tegelijkertijd niet
 • Voor goed natuurbeheer is ook goed faunabeheer nodig, waar jacht een onderdeel van uit kan maken. Provincies gaan over de natuurbescherming, maar niet over dierenwelzijn binnen de natuurgebieden. Dit belemmert een effectief natuurbeheer. Wij willen daarom dat faunabeheer binnen de natuurgebieden ook de taak wordt van provincies.

naar top pagina